Data: 31.05.2010 - 20:59:23
Witam na stronie zajmuj?cej si? problematyk? BHP i PPo?. Strona zawiera przydatne informacje z zakresu BHP, ochrony przeciwpo?arowej, szkole? BHP i PPo? a tak?e na bie??co komentuje wydarzenia zwi?zane z t? dziedzin?. Tu ka?dy zainteresowany pracodawca znajdzie minimum wiedzy na tematy


Dziennik ustaw: Dziennik dzisiejszy


Data: 24.06.2010 - 9:50:23
Gminny Osrodek Pomocy Spo?ecznej w miejscowo?ci K. Wzywa mnie kierownik i mówi, ?e mamy kilka osób do przeszkolenia w zakresie BHP. Mówi? - oczywi?cie, kiedy? Szkolenie umówione przychodzi kilka pa?, niektóre z dzie?mi. Wszystkie naburmuszone, ?e kto? je ?mia? wezwa?


Dziennik ustaw: Dziennik dziesiejszy


Data: 24.06.2010 - 12:49:33
Ustawa z dnia 8.01.2010 r o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 40, poz. 224): w ustawie z 17.12.1998 r. o emwryturach i rentach z FUS - Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227,


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 40, poz. 224


Data: 24.06.2010 - 12:56:05
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z 26.03.2010 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie ró?nicowania stopy procentowej sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale?no?ci od zagro?e? zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 50, poz.


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 50, poz. 304


Data: 05.08.2010 - 11:00:19
W dniu 30.06.2010 r wesz?o w ?ycie nowe rozporz?dzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Najwa?niejsze zmiany dotycz? wykonywania instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego. Ustawodawca na?o?y? szereg dodatkowych obowi?zków na w?a?cicieli


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 109, poz.719


Data: 06.08.2010 - 11:27:30
Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpo?arowej w?a?ciciel, zarz?dca lub u?ytkownik obiektu budowlanego powinien zapewni? bezpiecze?stwo po?arowe dla ludzi, którzy si? w nim znajduj?. Oprócz dzia?a? organizacyjnych dla zapewnienia tego bezpiecze?stwa wyposa?a si? budynek min. w podr?czny sprz?t ga?niczy. Najpopularniejsze s?


Dziennik ustaw: Dziennik dzisiejszy


Data: 24.01.2011 - 17:23:02
Sporo zamieszania jak zwykle zafundowa?o nam nasze Pa?stwo w sprawie podatku VAT. Jak kwalifikowa? te szkolenia, czy s? zwolnione czy nie. Tego oczywi?cie nikt nie wie. Ja ju? wystawi?em dwie faktury VAT za szkolenie pracowników z zakresu BHP, PPo? i


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 75 poz. 473


Data: 01.08.2011 - 10:56:28
W ostatnim czasie mniej wiecej od roku zauwa?y?em ogromny spadek cen za szkolenia BHP, szkolenia ppo? oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Oczywi?cie z mojego punktu widzenia jako osoby zarabiaj?cej na tym procederze jest to stan fatalny. Nie mniej jednak


Dziennik ustaw:


Data: 11.06.2012 - 11:54:18
Instrukcje Bezpiecze?stwa Po?arowego firma wykona?a m.in. dla: • Klub "Ku?nia" o?. Z?otego Wieku • Parking Podziemny "Plac na Groblach" (aktualizacja Instrukcji Bezpiecze?stwa Po?arowego) • Salwator i KRUS budynki w Krakowie na ul. Bratys?awskiej • Urz?d Gminy w K?aju • Salus International w Katowicach • Tobacco Trading Poland Modlnica k/Krakowa ul. Cz?stochowska • Energoprojekt


Dziennik ustaw: tekst aministracyjuny odno?nie instrukcji bezpiecz