Przepisy prawne związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, procesami pracy, wypadkami przy pracy itp.

Nadzór nad warunkami pracy:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.:Dz.U. 1998.21.94 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz.589)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz,.1321 z późn. zm.)


Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.:Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j.:Dz.U. Nr 169, poz.1650 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bhp w poradniach i pracowniach stomatologicznych. (Dz.U. Nr 37, poz. 197)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. (Dz.U. Nr 120, poz. 1134)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Ochrona przeciwpożarowa:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Maszyny i inne urządzenia techniczne: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzena 2001 r. w sprawie bhp przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, pz. 470)

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm. )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w srawie corób zawodowych (Dz.U. Nr105, poz. 869)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. Nr 3, poz. 353 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyzyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 269, poz. 2672)

 

Szkolenia w zakresie BHP:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz 1860 z późn. zm.)

Służba BHP:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.)