Instrukcja bezpiecznej pracy przy obsłudze

 ŚRUTOWNIKA

 

1.     Czynności przed rozpoczęciem pracy

 • Maszynę mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją.
 • Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien zostać przeszkolony w zakresie bhp i przejść instruktaż stanowiskowy oraz zapoznanie z ryzykiem  zawodowym.
 • Przed włączeniem maszyny skontrolować czy wewnątrz lub na maszynie nie pozostawiono jakiś elementów montażowych lub narzędzi.
 • Pracownicy nieprzeszkoleni maja absolutny zakaz obsługi maszyny.

 

2.     Czynności w czasie pracy

 • Przygotować odpowiednią ilość materiału do zasypania.
 • Podstawić odpowiedni pojemnik pod rynnę zsypową.
 • Napełnić kosz zasypowy odpowiednią ilością produktu.
 • Włączyć maszynę.
 • Po zakończeniu procesu rozdr4abniania wyłączyć maszynę.

 

3.     Zabrania się:

 • Włączać maszynę przez osoby nieprzeszkolone do jej obsługi.
 • Wykonywać konserwację, czyszczenie i naprawy w czasie pracy maszyny, i jeśli maszyna nie jest dostatecznie zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem.
 • Manipulować przy częściach ruchomych maszyny i wkładać rąk w otwory techniczne podczas pracy maszyny.
 • Mieszać produkt w koszu zasypowym przy pomocy rąk lub innych przedmiotów.

 

4.     Czynności po zakończeniu pracy

 • Urządzenia odłączyć od źródeł zasilania i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem
 • Oczyścić, dokładnie umyć maszynę z pozostałości produkcyjnych.
 • Ułożyć w wyznaczonym miejscu używany sprzęt.
 • Uprzątnąć stanowisko pracy z odpadów.

 

5.     Uwagi końcowe

·        Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pozostawić w takim stanie, w jakim się on wydarzył

·        W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonywania pracy natychmiast przerwać pracę i skonsultować się z przełożonym.

 

 

 

Zatwierdził: ………………………………………