Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP w pdf.              
........................................

             (nazwa organizatora szkolenia)

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Pan(i)………………………………………

(imię(imiona) i nazwisko)

 

urodzony(a) dnia …………………………………

ukończył(a)

szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

(pełna nazwa szkolenia (podać rodzaj szkolenia i grupę osób, dla których jest przeznaczone))

zorganizowane w formie1) instruktażu przez ………………………………………………………

(nazwa organizatora szkolenia)

w okresie od dnia …………………. r. do dnia …………………..r.

 

Celem szkolenia było zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników, w szczególności z zakresu:

 

a)        przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

b)        zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c)        postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

 

 

 

 

Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

 

 

 

 

Kraków, dnia ……………………r.

(miejscowość)    (data wystawienia zaświadczenia)

 

Nr zaświadczenia wg rejestru ………………………….

 

                                           
..............................................................................................
 
 (pieczęć i podpis osobyupoważnionej
 przez organizatora szkolenia)             

 

 

 

1) Wpisać nazwę formy szkolenia zgodnie z § 13 ust. 1 oraz § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).   

 

 

 Druga strona.

 

Tematyka szkolenia

 

Lp.

 

Temat szkolenia

Liczba godzin zajęć teoretycznych

(wykładów)

Liczba godzin zajęć praktycznych

(ćwiczeń)

1.   

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

 

1

 

-

2.   

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

 

 

 

 

 

3

 

 

 

-

3.   

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

2

 

-

4.   

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

 

2

 

-

Razem

8*

-

 

 

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut